مسافران نوروزی در دومین روز بهار همچنان گرفتار ترافیک جاده‌های شمال

رییس پلیس راه مازندران گفت: ترافیک هم اکنون در برخی جاده‌های مازندران سنگین و نیمه سنگین گزارش شده است.